สถานีตำรวจภูธรบ้านนาพูน

กต.ตร


คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรนาพูน
(กต.ตร.สภ.บ้านนาพูน)

กต.ตร.คืออะไร

 

  • การกำหนด นโยบายการบริหารงานตำรวจและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) รวมทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตาม

                  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่น

  • การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตำรวจนั้น มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ในระดับต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตำรวจ เรียกโดยย่อว่า "กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเิมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ แล้วรายงานให้ ก.ต.ช.เพื่อพิจารณา
  • นอกจากนี้ กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความ ต้องการแต่ละพื้นที่

นายแสวง สีแก้ว
ประธาน กต.ตร.

 

  •  

รองประธาน กต.ตร.

 

 

 

                                         

     นายปลั่ง   วงศ์หล้า                        นายคนึง  โชคดีทรัพย์                          พ.จ.อ.สรวีย์  ปัญญาไว
        กรรมการ กต.ตร.                                กรรมการ กต.ตร.                                   กรรมการ กต.ตร.    

 

                                         

               นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ                      นายนิคม     บุญซ้อน                       นายประทีป   กาศโอสถ                    

     กรรมการ กต.ตร.                               กรรมการ กต.ตร.                                      กรรมการ กต.ตร.    

 

                                         

     นายสน   สิงห์ปาน                              นายมนัส    คำหุ่น                               นายประภัย    แก้ววัน
        กรรมการ กต.ตร.                              กรรมการ กต.ตร.                                   กรรมการ กต.ตร.

 

                                             

   นายสุวรรณ    ทาคำ                              นายเสนอ    ตู่ผัด                            นายวิโรจน์  จันทร์น้ำท่วม
       กรรมการ กต.ตร.                                  กรรมการ กต.ตร.                                  กรรมการ กต.ตร.         

 

 

 ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จว.แพร่  54160

โทรศัพท์ :  08-1168-7721

แฟกซ์ :  -

อีเมล์ :  -

เว็บไซต์ :  http://napoon.phrae.police.go.th/newsite/index.php

เวลาทำการ :  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ nitipoomunrrom@outlook.com